Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/31-21-LV / 03/12/2021

  Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-199) (zaaknummer 2021/035270)
  Lees meer
 • RvA no. RA/20-21-LB / 22/10/2021

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad (Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad) (zaaknummer 2021/00088...
  Lees meer
 • RvA no. RA/23-21-LV / 01/10/2021

  Initiatiefontwerplandsverordening van Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Openbare Orde) (Lei temporal di COVID-19 Hustisia i Ordu Publik...
  Lees meer
 • RvA no. RA/27-21-LV / 29/09/2021

  Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (zaaknummer 2021/019736)
  Lees meer
 • RvA no. RA/22-18-LV / 26/07/2021

  Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2017-2018-127)
  Lees meer
 • RvA no. RA/21-19-LB / 25/06/2021

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit boedelregister) (zaaknummers 2018/053935)
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).