Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/31-22-LB / 24/01/2023

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk land...
  Lees meer
 • RvA no.RA/22-22-LV / 22/12/2022

  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen gevangeniswezen) (Zittingsjaar 2021-2022-150)
  Lees meer
 • RvA no. RA/07-16-LV / 15/12/2022

  Ontwerplandsverordening houdende regels ten aanzien van modellen (Modellenlandsverordening) (zaaknummer 2015/038409)
  Lees meer
 • RvA no. RA/30-22-LV / 13/12/2022

  Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204)(zaaknummers 2022/036214 en 2022/038212)
  Lees meer
 • RvA no. RA/24-22-LV / 17/11/2022

  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening openbare orde (P.B. 2015, no. 31) (Zittingsjaar 2021-2022-203)
  Lees meer
 • RvA no. RA/19-22-LV / 27/10/2022

  De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (Zittingsjaar 2017-2018-121) (zaaknummer 2021/034047)
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).