Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/36-19-LB / 09/01/2020

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (Overgangsregeling pensioengerechtigde leeftijd) (zaaknummers 2019/046026 en 2019/045968)
  Lees meer
 • RvA no. RA/05-18-LB / 07/01/2020

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/04063...
  Lees meer
 • RvA no. RA/39-18-LB / 07/01/2020

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/0406...
  Lees meer
 • RvA no. RA/27-19-LV / 06/01/2020

  Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (zaaknummer 2019/031205)
  Lees meer
 • RvA no. RA/28-19-AMvRb / 06/01/2020

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 (zaaknummer 2019/028500)
  Lees meer
 • RvA no. RA/43-19-LV / 06/01/2020

  Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening bel...
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).