Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/21-18-LB / 08/06/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose...
  Lees meer
 • RvA no. RA/06-18-LV / 07/06/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2017-2018-121)
  Lees meer
 • RvA no. RA/10-18-LV / 07/06/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2017-2018-086)
  Lees meer
 • RvA no. RA/07-18-LV / 01/06/2018

  Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (Eerste Suppletoire begroting 2018) (zaaknummers 2018/007541 en 2018/006801)
  Lees meer
 • RvA no. RA/15-17-LV / 01/06/2018

  Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Bekendmakingsverordening (zaaknummer 2016/025855)
  Lees meer
 • RA/15A-17-LB / 01/06/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maartregelen, ter uitvoering van artikelen 4, tweede en derde lid, 6A eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en instelling van het Centraal R...
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).