Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/18-22-LB / 22/09/2022

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit SPAW-gebied I (zaaknummer 2021/043749)
  Lees meer
 • RvA no. RA/15-22-LV / 17/08/2022

  De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2019-2020-127) (zaaknummer 2021/7828)
  Lees meer
 • RvA no. RA/09-22-LB / 17/08/2022

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o, v.s.b.o. (zaaknummer 2021/021921)
  Lees meer
 • RvA no. RA/02-22-LB / 01/08/2022

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2...
  Lees meer
 • RvA no. RA/12-22-RW / 18/05/2022

  Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling), zoals gewijzigd bij nota van wijziging (zaaknummer 2022/10543)
  Lees meer
 • RvA no. RA/24-21-LV / 16/05/2022

  Ontwerplandsverordening, houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (zaaknummer 2021/014562)
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).