RvA in het kort

De Raad van Advies in het constitutioneel bestel

De Raad van Advies is vanwege zijn plaats in de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no. 86) een staatsorgaan. De positie van de Raad is geregeld in de artikelen 64 e.v. van de Staatsregeling. 

De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad zijn geregeld in de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87). Verder geeft het Reglement van Orde voor de Raad van Advies (P.B. 2011, no. 16) voorschriften voor het functioneren van de Raad. Hierin is bijvoorbeeld geregeld hoe een advies tot stand komt.
 

Advisering door de Raad

Advisering over wet- en regelgeving

De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over wet- en regelgeving, te weten ontwerplandsverordeningen, ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, voorstellen van rijkswetten en voorstellen van algemene maatregelen van rijksbestuur.

Wanneer het een ontwerplandsverordening van de regering betreft, adviseert de Raad de regering vóór de indiening van het ontwerp bij de Staten. Het advies wordt gericht aan de Gouverneur als constitutioneel hoofd van de regering.

Bij een initiatiefontwerplandsverordening - een ontwerplandsverordening die door een of meer leden van de Staten aanhangig is gemaakt bij de Staten - adviseert de Raad vóór de vaststelling daarvan, rechtstreeks aan de Staten.

De Raad kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen aan de regering.

Toetsingskader bij advisering

Bij de advisering over wet- en regelgeving adviseert de Raad aan de hand van een toetsingskader, dat omvat:

  • Een beleidsanalytische toets: hierbij wordt de kwaliteit van het beleid beoordeeld.

  • Een juridische toets: hierbij wordt de juridische kwaliteit getoetst. Er wordt onder andere nagegaan of er sprake is van strijd met een hogere regeling of andere wettelijke regelingen.

  • Een wetstechnische toets: hierbij wordt de wetstechnische kwaliteit getoetst. De nadruk ligt hier op aspecten zoals de structuur en de formulering van het ontwerp.

Overige advisering

De Raad adviseert bovendien in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en indien de regering dat nodig oordeelt.